ρωσικά

βαθμίδες - πιστοποιήσεις

 • Τμήματα ενηλίκων (πρωινά – μεσημεριανά – βραδινά)
 • Α1Α2 σε ένα 8μηνο (Русский)
 • Β1 (Русский)
 • B2 (Русский)
 • C1 (Русский)
 • C2 (Русский)
dele
Επίπεδο Α2 Εξέταση στη ρωσική γλώσσα για το Πιστοποιητικό Επιπέδου «Α2» СВИДЕТЕЛЬСТВО «Русский язык – Уровень А2 – Начальный» του Ινστιτούτου Πούσκιν.

Η εξέταση αποτελείται από 2 μέρη: γραπτή και προφορική.

Η Γραπτή εξέταση αποτελείται από 3 δοκιμασίες :

Α΄ μέρος: Κατανόηση προφορικού κ’ γραπτού λόγου (CD). 150-160 λέξεις  Αφού ο εξεταζόμενος ακούσει έναν διάλογο ή μία ανακοίνωση δύο (2) φορές, καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε πολλαπλές πιθανές απαντήσεις τη σωστή και να σημειώσει το αντίστοιχο γράμμα στο ειδικό φύλλο απαντήσεων.Ταχύτητα παραγωγής προφορικού λόγου: 140-160 συλλαβές ανά λεπτό.Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας : 15 λεπτά.

Β΄ μέρος: Κατανόηση γραπτού λόγου. Τεστ πολλαπλής επιλογής: ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε πολλαπλές πιθανές απαντήσεις τη σωστή και να σημειώσει το αντίστοιχο γράμμα στο ειδικό φύλλο απαντήσεων.2 μέρη: 30% λεξιλόγιο, 70% γραμματική. Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας: 30 λεπτά.

Γ’ μέρος: Παραγωγή γραπτού λόγου σε μορφή μονολόγου, με δεδομένο θέμα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στους κανόνες της σύγχρονης ρωσικής γλώσσας.α ) ένα φιλικό κείμενο ή μια περιγραφή. 80-100 λέξεις β) ένα λιγότερο φιλικό, προς το τυπικό, κείμενο. 80-100 λέξεις Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας: 45 λεπτά.

Η Προφορική εξέταση αποτελείται από 2 δοκιμασίες : Α΄ μέρος: Παραγωγή προφορικού λόγου.

Μονόλογος Ο εξεταζόμενος θα πρέπει: α) να απαντήσει σε απλές ερωτήσεις (όνομα, κατοικία, οικογένεια κλπ). Δεν δίνεται χρόνος προετοιμασίας. β) να παράγει μονόλογο σε συνεχή λόγο. Ανάπτυξη του θέματος τουλάχιστον σε 10 προτάσεις. Δεν δίνεται χρόνος προετοιμασίας.

Β΄ μέρος: Παραγωγή προφορικού λόγου. Διάλογος. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να συμμετάσχει σε παιχνίδι ρόλων ανάμεσα σε δύο εξεταζόμενους.. Χρόνος προετοιμασίας – 2 λεπτά. Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας: 12 λεπτά ανά ζεύγος. Ο υποψήφιος του επιπέδου Α2 χαρακτηρίζεται ως βασικός χρήστης της γλώσσας. Πρέπει να αποκτήσει μια βασική ικανότητα να χρησιμοποιεί την ρωσική σε ορισμένες και συγκεκριμένες καταστάσεις σε ένα ευρύ μεν φάσμα γλωσσικών λειτουργιών, αλλά με πολύ απλό τρόπο.

dele
Επίπεδο Β1 Εξέταση στη ρωσική γλώσσα για το Πιστοποιητικό Επιπέδου  Β1 – СВИДЕТЕЛЬСТВО «Русский язык – Элементарный уровень В1» του Ινστιτούτου Πούσκιν

Η εξέταση αποτελείται από 2 εξεταστικές δοκιμασίες: γραπτή και προφορική.

Η Γραπτή εξέταση διαχωρίζεται σε 3 δοκιμασίες :

α) Άσκηση πολλαπλής επιλογής, που αποτελείται από 2 μέρη: 30% ασκήσεις λεξιλογίου και 70% ασκήσεις γραμματικής. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, οι ασκήσεις αυτές έχουν ομοιογενή μορφή: ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει μία από πολλαπλές πιθανές απαντήσεις. Υπόδειγμα ασκήσεων επισυνάπτεται στο τέλος των οδηγιών.Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας : 50 λεπτά.

β) Εξέταση ακουστικού κειμένου. Ο εξεταζόμενος καλείται να ακούσει από δύο φορές κείμενα διαλογικής μορφής (3 διαλόγους), με θέματα από την κοινωνική, επιστημονική και εργασιακή καθημερινή επικοινωνία, και να επιλέξει ανάμεσα σε πολλαπλές πιθανές απαντήσεις τη σωστή, σημειώνοντάς την στο ειδικό φύλλο απαντήσεων. Έκταση διαλόγων : 4-10 ερωτήσεις/απαντήσεις. Ποσοστό εμφάνισης άγνωστων λέξεων : 1,5%. Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας : 15 λεπτά.

γ) Γραπτός μονόλογος (15-20 προτάσεων) παραγωγικού χαρακτήρα πάνω στο θέμα που προτείνεται. Η θεματική του κειμένου θα ανταποκρίνεται στην κοινωνική, επιστημονική και εργασιακή καθημερινή επικοινωνία.

Στόχος της δοκιμασίας του εξεταζόμενου είναι η διαπίστωση του επιπέδου γραπτής έκφρασης και χειρισμού των λεκτικών γνώσεων και δεξιοτήτων του, αναπαράγοντας τις πληροφορίες που έλαβε. Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας : 35 λεπτά.

Ο εξεταζόμενος πρέπει να αποδείξει τις γνώσεις και ικανότητές του στην ορθογραφία μέσα στα πλαίσια της ύλης που αντιστοιχεί στο Βασικό Επίπεδο (Элементарный Уровень) του Ινστιτούτου Πούσκιν Αθηνών : ορθογραφία άτονων και τονισμένων φωνηέντων· λέξεων με σκληρά, μαλακά, ηχηρά και άηχα σύμφωνα· το φωνήεν И μετά από τα Ж, Ч, Ш, Щ, Г, К, Х· ορθογραφία των λέξεων που περιέχουν το Э · ορθογραφία των καταλήξεων στην κλίση των ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυμιών και αριθμητικών, των καταλήξεων στα ρήματα και τη χρήση του απαρεμφάτου, τη συμφωνία των επιθέτων, των αντωνυμιών και άλλων μερών της πρότασης που εξαρτώνται από το ουσιαστικό, κτλ.

Η Προφορική εξέταση διαχωρίζεται σε 3 ξεχωριστές δοκιμασίες :α) Μονόλογος υπό τη μορφή αναπαραγωγής με βάση κείμενο που διαβάζει ο εξεταζόμενος (περίπου 100 λέξεων, με ποσοστό εμφάνισης άγνωστων λέξεων 3%), που αντιστοιχεί με δεδομένη περίσταση επικοινωνίας.Η μορφή του κειμένου εν προκειμένω περιλαμβάνει : αφήγημα που συντάχθηκε ή διασκευάστηκε ειδικά για την εξέταση, ανακοίνωση ή ακόμη και κείμενα μικτού τύπου.Χρόνος προετοιμασίας : 10 λεπτά.β) Παρουσίαση αυτοσχέδιου μονολόγου αφηγηματικής μορφής (τουλάχιστον 10 προτάσεων) πάνω σε δεδομένο θέμα.γ) Συζήτηση πάνω σε δεδομένο θέμα από την κοινωνική, επιστημονική και εργασιακή καθημερινή επικοινωνία.Χρόνος προετοιμασίας : 10 λεπτά.

Ο εξεταζόμενος καλείται να επιδείξει : ικανότητα κατανόησης του αναπαραγόμενου λόγου, της ομιλίας σε μονολογική ή διαλογική μορφή, καθώς και κατανόησης γραπτών κειμένων, αντίστοιχη του προγράμματος και της διδασκόμενης ύλης στο Βασικό Επίπεδο (Элементарный Уровень) της ρωσικής γλώσσας.

Επίσης καλείται :

1. Να κατανοεί τον αναπαραγόμενο λόγο – Κατανόηση βασικών περιστάσεων, οι οποίες είναι συμβατές με τους λογοτεχνικούς κανόνες, εκφέρονται με σαφήνεια και παρουσιάζονται στη δουλειά, στο σχολείο, στις διακοπές, κ.α. Κατανόηση του περί ποίου θέματος γίνεται λόγος στα περισσότερα από τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα στην τρέχουσα επικαιρότητα, καθώς επίσης και σε εκπομπές που έχουν σχέση με τα προσωπικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του εξεταζόμενου.Ο εξεταζόμενος οφείλει να είναι σε θέση να κατανοεί ακουστικά το ρωσικό λόγο, που θα αναπαράγεται δύο φορές, σε ρυθμό 40-80 λέξεις το λεπτό. Οφείλει, επίσης, να μπορεί : να καταλαβαίνει το θέμα, τις βασικές και συμπληρωματικές πληροφορίες κάθε εννοιολογικής ενότητας μίας ανακοίνωσης (300-400 λέξεων) και/ή τις προθέσεις των μετεχόντων στο διάλογο (10 ερωτήσεων/απαντήσεων), με επαρκή πληρότητα και ακρίβεια.

2. Να παράγει λόγο σε μορφή διαλόγου ή μονολόγου – Ο εξεταζόμενος οφείλει να μπορεί : να κατανοεί τα λεγόμενα του συνομιλητή, να εντοπίζει τις προθέσεις του και να αντιδρά αναλόγως προς τις απαντήσεις του. Επίσης, να ξεκινά διάλογο εκφράζοντας τις επικοινωνιακές προθέσεις του σε καθορισμένο αριθμό περιστάσεων ομιλίας, αναλόγως προς τους κανόνες της σύγχρονης ρωσικής γλώσσας. Έκταση ομιλίας : τουλάχιστον 10 φράσεις.

3. Να κατανοεί γραπτά κείμενα – Κατανόηση κειμένων δομημένων με βάση το δεδομένο γλωσσικό υλικό της καθημερινής και επαγγελματικής επικοινωνίας.Ο εξεταζόμενος οφείλει, με σκοπό την εξαγωγή των βασικών πληροφοριών, να διαβάσει μόνος του (χωρίς τη βοήθεια λεξικού) ειδικά διαμορφωμένα ή διασκευασμένα κείμενα (600-700 λέξεων), που ως βάση έχουν τη λεξικο-γραμματική ύλη που αντιστοιχεί στο Επίπεδο “Β1- Элементарный Уровень”.

Μορφή κειμένου: ανακοίνωση, αφήγημα, περιγραφή γεγονότος, συναισθημάτων, προθέσεων, καθώς και κείμενα μικτού τύπου. Ποσοστό άγνωστων λέξεων : 3-4 %.Για να θεωρηθεί ότι ο εξεταζόμενος πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις, είναι απαραίτητο να συμπληρώσει σωστά την κάθε μία από τις 6 δοκιμασίες, τουλάχιστον σε ποσοστό 65%.Επισημαίνεται ότι στην εξέταση βαθμολογούνται ξεχωριστά η φωνητικά και γραμματικά σωστή εκφορά του λόγου, ο λεξιλογικός πλούτος και η εναλλαγή γραμματολογικών μέσων έκφρασης.

dele
Επίπεδο Β2 Εξέταση στη Ρωσική γλώσσα για το πιστοποιητικό επιπέδου «Β2» СЕРТИФИКАТ «РУССКИЙ ЯЗЫК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ В2» του Ινστιτούτου Πούσκιν

Η εξέταση αποτελείται από 2 μέρη: γραπτή και προφορική.Η Γραπτή Εξέταση περιλαμβάνει 2 ομαδικές δοκιμασίες (ενότητες) :

Πρώτη ενότητα: Άσκηση πολλαπλής επιλογής, αποτελούμενη από 2 μέρη: 30% ασκήσεις λεξιλογίου και 70% ασκήσεις γραμματικής. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, οι ασκήσεις αυτές έχουν όμοια μορφή: ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει μία από 4 πιθανές απαντήσεις.Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας: 50 λεπτά.

Δεύτερη ενότητα: Γραπτή περίληψη άγνωστου ακουστικού κειμένου (εν μέρει διασκευασμένο, περίπου 450-500 λέξεων), το οποίο θα ακουστεί 2 φορές σε φυσικό ρυθμό (80-100 λέξεις/1 πρώτο λεπτό). Η περίληψη πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από 150 λέξεις. Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας: 35 λεπτά.

Στόχος της δοκιμασίας είναι η διαπίστωση των ικανοτήτων: α) κατανόησης προφορικού λόγου του εξεταζόμενου, β) παραγωγής γραπτού περιγραφικού και αφηγηματικού λόγου με λογική σαφήνεια και ακρίβεια. Ο εξεταζόμενος πρέπει να αποδείξει τις γνώσεις και ικανότητές του στην ορθογραφία μέσα στα πλαίσια της ύλης που αντιστοιχεί στο Επίπεδο (Β2): την ορθογραφία άτονων και τονισμένων φωνηέντων• λέξεων με σκληρά, μαλακά, ηχηρά και άηχα σύμφωνα•• το φωνήεν И μετά από τα Ж, Ч, Ш, Щ, Г, К, Х• την ορθογραφία των λέξεων που περιέχουν το Э, όπως και των λέξεων με προθέματα З και С• την ορθογραφία των НН και Н στα επίθετα και τις μετοχές• την ορθογραφία των πιο διαδεδομένων λέξεων, που περιέχουν μαλακό σημείο Ь и ή διαχωριστικό Ъ••την ορθογραφία των καταλήξεων στην κλίση των ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυμιών και αριθμητικών, των καταλήξεων στα ρήματα και τη χρήση του απαρεμφάτου, τη συμφωνία των επιθέτων, των αντωνυμιών και άλλων μερών της πρότασης που εξαρτώνται από το ουσιαστικό, την μεταφορά λέξεων, κτλ. Στην περίληψη ο εξεταζόμενος έχει το δικαίωμα να αλλάξει το χρόνο, το πρόσωπο και τον αριθμό του ρήματος, να αντικαταστήσει τον ευθύ λόγο με πλάγιο και το αντίστροφο, να εκφράσει την προσωπική του αντίληψη για τα γεγονότα της αφήγησης και τα δρώντα πρόσωπα και ούτω καθεξής.

Η Προφορική Εξέταση αποτελείται από 3 ατομικές δοκιμασίες (ενότητες) :

Πρώτη ενότητα: Ανάγνωση αγνώστων κειμένων διαφόρων ειδών (συνολική έκταση κειμένων προς ανάγνωση: 700-1.000 λέξεις) και προφορική περίληψη αυτών. Αξιολογείται η ικανότητα χρήσης δεδομένων πληροφοριών και η προφορική αναπαραγωγή τους. Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά.

Δεύτερη ενότητα: Συζήτηση πάνω σε συγκεκριμένο θέμα από τη σφαίρα της κοινωνικής και πολιτισμικής πραγματικότητας.Χρόνος προετοιμασίας :5 λεπτά.

Τρίτη ενότητα: Εξέταση πάνω σε θέματα που αναφέρονται σε πολιτισμικές γνώσεις για τη Ρωσία. Αξιολογείται η ικανότητα παραγωγής συνεχούς προφορικού λόγου με συνοχή και κάποια λόγια στοιχεία. Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά.

Το πρώτο μέρος της εξέτασης στις πολιτισμικές γνώσεις περιλαμβάνει ερωτήσεις για τη ζωή και το έργο επιφανών προσωπικοτήτων της Ρωσίας. Η απάντηση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 10-12 προτάσεις.

ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Ιστορικές προσωπικότητες: Πρίγκιπας Βλαδίμηρος, Ιβάν ο Τρομερός, Πέτρος Α’ (ο Μέγας), Αικατερίνη Β΄ (η Μεγάλη).

Ρώσοι συγγραφείς: Α.Σ. Πούσκιν, Λ.Ν. Τολστόι, Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι, Α.Π. Τσέχωφ.

Ρώσοι μουσικοσυνθέτες: Μ.Ι. Γκλίνκα, Π.Ι. Τσαϊκόφσκι, Σ.Σ. Προκόφιεφ.

Ρώσοι ζωγράφοι: Ι.Ε. Ρέπιν, Μ.Α. Σερόφ, Μ.Μ. Καντίνσκι.

Ρώσοι επιστήμονες: Μ.Μ. Λομονόσοφ, Ντ.Ι. Μεντελέγιεφ, Κ.Ε. Τσιολκόφσκι.

Το δεύτερο μέρος της εξέτασης στις πολιτισμικές γνώσεις περιλαμβάνει ερωτήσεις γεωγραφικού και δημογραφικού περιεχομένου, για τη δομή του κράτους, τη θρησκεία, τις επίσημες εορτές της Ρωσίας, κ.ά., με βάση τα παρακάτω δεδομένα:

Ορισμένα στοιχεία για τη Ρωσία

Η έκταση της Ρωσίας είναι 17.075.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα ¾ αποτελούνται από πεδιάδες, 42% καλύπτεται από δάση, ενώ 40% χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της αγροτικής οικονομίας. Η Ρωσία εκτείνεται σε δύο ηπείρους: Ευρώπη και Ασία. Το ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες γεωγραφικές περιοχές: Κεντρική Ρωσία, Βορειοδυτική Ρωσία, Βόρεια Ρωσική Πεδιάδα, Περιοχή Βόλγα, Νότια Ρωσία. Το ευρω-ασιατικό τμήμα περιλαμβάνει τα Ουράλια. Το ασιατικό τμήμα της Ρωσίας περιλαμβάνει δύο γεωγραφικές ζώνες: τη Σιβηρία και την Άπω Ανατολή.

Τα μεγαλύτερα σε μήκος ποτάμια της Ρωσίας: Όβης, Αμούρ, Λένας, Ιενεσέης, Ιρτίς, Βόλγας,.

Οι μεγαλύτερες λίμνες: Βαϊκάλη, Λάντογ(κ)α, Ονέγ(κ)α.

Τα πιο γνωστά όρη: Ουράλια, Αλτάια, Σαϊάν, Καύκασος.

Οι θάλασσες της Ρωσίας: Βαλτική, Μαύρη, Αζοφική, Μπάρεντς, Λευκή, Κάρα, Λάπτεφ, Ανατολική Σιβηρική, Τσουχοτσκική, Βερίγγειος, Οχοτσκική, Ιαπωνική. Θάλασσα θεωρείται επίσης και η Κασπία Λίμνη, λόγω του μεγέθους της και της περιεκτικότητάς της σε αλάτι.

Στο έδαφος της Ρωσίας βρίσκονται τα ακόλουθα χερσαία οικοσυστήματα: αρκτική έρημος, τούνδρα, δασική τούνδρα, δασική, δασική στέπα, στέπα, ημιέρημος, υποτροπική.

Οι μεγαλύτερες πόλεις της Ρωσίας: Στη Ρωσία υπάρχουν 12 πόλεις με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου, οι σπουδαιότερες εκ των οποίων είναι: η Μόσχα (περίπου 11,503 εκατ.) και η Αγία Πετρούπολη (άνω των 4,880 εκατ.). Επίσης Νίζνι-Νόβγκοροντ, Εκατερίνμπουργκ, Σαμάρα, Βολγκογκράντ, Ομσκ, Τσελιάμπινσκ, Καζάν, Ουφά, Ροστόφ επί του Ντον, Νοβοσιμπίρσκ.

Η εθνοτική σύσταση του πληθυσμού της Ρωσίας είναι εξαιρετικά ποικίλη. Περιλαμβάνει περισσότερες από 150 εθνικές ταυτότητες. Οι Ρώσοι αποτελούν πάνω από τα 3/4 του πληθυσμού. Πάνω από 30 εθνότητες της Ρωσίας υπερβαίνουν σε αριθμό τις 100.000 άτομα, και συγκεκριμένα οι: Τάταροι, Ουκρανοί, Τσουβάσιοι, λαοί του Νταγκεστάν, Βασκίριοι, Λευκορώσοι, Μορντβά, Τσετσένοι, Γερμανοί, Ουδμούρτοι, Μαρίτσιοι, Καζάκοι, Αρμένιοι, Εβραίοι, Οσετίνοι, Μπουριάτιοι, Γιακούτιοι, Καμπαρντίνοι, Κόμοι, Αζέροι, Ινγκούτιοι, Τουβίτσιοι, Βόρειοι Λαοί (Νένοι, Εσκιμώοι, Κοριάκοι, κ.ά.), Μολδαβοί, Καλμύκοι, Κομυ-Περμιάκοι, Τσιγγάνοι, Ουζμπέκοι, Καρέλιοι, Καρατσάεβοι, Αντιγκέοι, Κορεάτες.

Δημογραφικά στοιχεία: Στην απογραφή του 2010, ο πληθυσμός της Ρωσίας ήταν περίπου 143 εκατομμύρια. Οι γυναίκες αποτελούν το 53,75% του πληθυσμού, ενώ οι άντρες το 46,25%.

Κρατική δομή της Ρωσικής Ομοσπονδίας:

(κατά το Σύνταγμα της 12 Δεκεμβρίου 1993 και του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Νόμου της 21.03.2014 Ν 6-ΦΚ3 με τη σύνταξη της 28.12.2017)

Η Ρωσική Ομοσπονδία/Ρωσία είναι δημοκρατικό ομοσπονδιακό κράτος δικαίου, με δημοκρατική μορφή πολιτεύματος. Οι ονομασίες Ρωσική Ομοσπονδία και Ρωσία είναι ισότιμες (Σύνταγμα Ρ.Ο., άρθρο 1).

Την κρατική εξουσία στη Ρωσία ασκούν ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο (Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και Κρατική Ντούμα), η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τα δικαστήρια της Ρωσικής Ομοσπονδίας (άρθρο 11).

Η Ρωσική Ομοσπονδία αποτελείται από ισότιμα ομοσπονδιακά υποκείμενα: δημοκρατίες, κράϊ, περιφέρειες, ομοσπονδιακές πόλεις, μία αυτόνομη περιφέρεια, αυτόνομοι θύλακες, ισότιμων υποκειμένων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Μέσα στα πλαίσια της Ρωσικής Ομοσπονδίας βρίσκονται 22 δημοκρατίες, μεταξύ των οποίων: Μπασκορτοστάν, Νταγκεστάν, Καρελία, Σάχα (Γιακουτία), Βόρεια Οσετία, Ταταρστάν, Ουδμουρτία, και άλλες.Μέσα στα πλαίσια της Ρωσικής Ομοσπονδίας βρίσκονται 9 κραϊ (περιοχές): Αλταϊκό, Βαϊκάλης, Καμτσάτκας, Κρασνοντάρ, Κρασνογιάρσκ, Περμ, Πριμόρσκι, Σταυροπόλ, Χαμπαρόβσκ.Μέσα στα πλαίσια της Ρωσικής Ομοσπονδίας βρίσκονται 46 περιφέρειες, μεταξύ των οποίων: Αμούρ, Αρχαγγέλσκ, Αστραχάν, Βολγκογκράντ, Βορονέζ, Ιρκούτσκ, Καλίνινγκραντ, Μαγκαντάνσκ, Μούρμανσκ, Νίζνι-Νόβγκόροντ, Νοβοσιμπίρσκ, Ομσκ, Ροστόφ, Σαράτοφ, Σβερντλόφσκ, Σμολένσκ, Τομσκ, Τσελιάμπινσκ, Γιαροσλάβλ, και άλλοι.Μέσα στα πλαίσια της Ρωσικής Ομοσπονδίας βρίσκονται, επίσης, οι ομοσπονδιακές πόλεις: Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Σεβαστούπολη.Μέσα στα πλαίσια της Ρωσικής Ομοσπονδίας βρίσκονται, επίσης, 4 αυτόνομοι θύλακες: η Γερμανική Αυτόνομη Περιφέρεια, η Τσουχοτική Αυτόνομη Περιφέρεια, η Χαντι-Μανσιική Αυτόνομη Περιφέρεια, η Γιαμαλο-νενική Αυτόνομη Περιφέρεια, και 1 αυτόνομη περιφέρεια: η Εβραϊκή Αυτόνομη Επαρχία.Θρησκεία. Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι κοσμικό κράτος.Οι περισσότερο διαδεδομένες θρησκείες μεταξύ των πολιτών της Ρωσίας είναι η χριστιανική ορθόδοξη και το ισλάμ. Πέραν αυτών, υπάρχει σημαντικός αριθμός ορθόδοξων παλαιάς πίστης (παλαιών πιστών), καθολικών, ιουδαϊστών, βουδιστών. Επίσης, επιτρέπεται η δραστηριότητα ορισμένων αιρέσεων: των βαπτιστών, των αντβεντιστών, των πεντηκοστιανών, των ευαγγελιστών, κ.ά.

Επίσημες εορτές της Ρωσίας:1 Ιανουαρίου – Πρωτοχρονιά / 7 Ιανουαρίου – Χριστούγεννα / 23 Φεβρουαρίου – Ημέρα του Υπερασπιστή της Πατρίδας (Στρατού)

8 Μαρτίου – Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας / 1 Μαΐου – Ημέρα διεθνούς εργατικής αλληλεγγύης (Γιορτή της άνοιξης και της εργασίας) /9 Μαΐου – Ημέρα της Νίκης (προς τιμήν της νίκης επί της φασιστικής Γερμανίας το 1945) / 12 Ιουνίου – Ημέρα της Ρωσίας (η διακήρυξη της κυριαρχίας της Ρωσίας υιοθετήθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 12 Ιουνίου 1990) / 4 Νοεμβρίου – Ημέρα Εθνικής Ομόνοιας .Η εορτή του Πάσχα δεν είναι σταθερή και εορτάζεται με βάση το εκκλησιαστικό ημερολόγιο.

Ο εξεταζόμενος πρέπει να επιδείξει ικανότητα κατανόησης του ακουστικού λόγου, ομιλίας σε μονολογική και διαλογική μορφή, και κατανόηση γραπτών κειμένων, μέσα στα πλαίσια της ύλης που αντιστοιχεί στο Μέσο Επίπεδο Β2 (Пороговый Уровень) της ρωσικής γλώσσας. Επίσης καλείται:

1. Να κατανοεί τον αναπαραγόμενο λόγο: Ο εξεταζόμενος οφείλει να είναι σε θέση να κατανοεί ακουστικά το ρωσικό λόγο, που θα αναπαράγεται μία φορά, σε φυσικό ρυθμό 80-100 λέξεων το λεπτό.

2. Να παράγει λόγο σε μορφή διαλόγου ή μονολόγου: Ο εξεταζόμενος οφείλει να μπορεί να επικοινωνεί με έναν ή περισσότερους συνομιλητές, σε σχέση με την περίσταση που του παρουσιάζεται, ή σε σχέση με όσα ακούει, διαβάζει, βλέπει, χρησιμοποιώντας στοιχεία περιγραφής, αφήγησης, συλλογισμού, εκφράζοντας τη σύνδεσή του με τα γεγονότα ή τις κρίσεις που παρουσιάζει. Μέγεθος σχετικής αφήγησης: τουλάχιστον 12-15 φράσεις.

Διάλογος: Ο εξεταζόμενος πρέπει να μπορεί, χωρίς προηγούμενη προετοιμασία, να συμμετέχει σε συζήτηση με έναν ή περισσότερους συνομιλητές, σε σχέση με την περίσταση που του παρουσιάζεται, αλλά και με μία περίληψη όσων είδε, άκουσε ή διάβασε, να συμμετέχει σε διαλόγους διαφορετικών ειδών (μονόδρομο ή αμφίδρομο ερωτηματολόγιο, μονόδρομη ή αμφίδρομη πληροφόρηση, προτροπή σε δραστηριότητα, ανταλλαγή απόψεων, συζήτηση περί σχεδίων για κοινή δραστηριότητα, κ.ά.), αντιδρώντας αυθόρμητα στην εναλλαγή ύφους του συνομιλητή του και εκφράζοντας την προσωπική του σύνδεση με το αντικείμενο της συζήτησης. Τα λεγόμενα του κάθε συνομιλητή πρέπει να αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 6-8 ερωτήσεις/απαντήσεις, ορθά δομημένες στη γλωσσική επικοινωνία και ανταποκρινόμενες στην άσκηση επικοινωνίας που του δόθηκε.

Μονόλογος: Ο εξεταζόμενος πρέπει να μπορεί, χωρίς προηγούμενη προετοιμασία, να αναπτύσσει τη σκέψη του με λογική και συνοχή, και, σε σχέση με την περίσταση επικοινωνίας, που του παρουσιάζεται, ή σε σχέση με όσα είδε, άκουσε ή διάβασε, να αποδίδει το βασικό περιεχόμενο όσων άκουσε ή διάβασε, χρησιμοποιώντας την περιγραφή, το συλλογισμό, την αφήγηση, καθώς και μικτές μορφές μονολόγου, εκφράζοντας τη σχέση του με το αντικείμενο της περιγραφής. Έκταση περιγραφής: τουλάχιστον 10-12 φράσεις, ορθά δομημένες στη γλωσσική επικοινωνία και ανταποκρινόμενες στην άσκηση επικοινωνίας που του δόθηκε.

3. Να κατανοεί γραπτά κείμενα: Ο εξεταζόμενος οφείλει, με σκοπό την εξαγωγή των βασικών πληροφοριών, να διαβάσει μόνος του (χωρίς τη βοήθεια λεξικού) εν μέρει διασκευασμένα κείμενα.

dele

είμαστε

high

Συνεργασία με το Ινστιτούτο Русский για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

 • Έναρξη νέων τμημάτων ενηλίκων δύο φορές το χρόνο, Οκτώβριο και Φεβρουάριο
 • Μέγιστος αριθμός ατόμων στην τάξη τα 8 άτομα
 • Τρία γραπτά Mock (εξετάσεις προσομοίωσης)
 • Extra προφορικά Mock πέραν των ωρών διδασκαλίας
 • Αναπλήρωση χαμένου μαθήματος (από υπαιτιότητα του σπουδαστή) σε κάποιο άλλο από τα τμήματά μας μέσα στην εβδομάδα
 • Καθηγητές με πολυετή εμπειρία και αγάπη για τη διδασκαλία
 • Extra remedial μαθήματα πέραν των ωρών διδασκαλίας το τελευταίο 2μηνο πριν τις εξετάσεις

είμαστε

pass

Η επιτυχία μας οφείλεται:

 • Στην ανθρωπιά και στην ειλικρίνειά μας
  Κατανοούμε τις ανάγκες και τα άγχη των φοιτητών μας και είμαστε κοντά τους όχι μόνο καθόλη την διάρκεια των μαθημάτων τους αλλά και στη μετέπειτα ζωή τους. Οι σχέσεις που είναι φτιαγμένες με βάσεις την ειλικρίνεια και την αγάπη είναι και οι σχέσεις που κρατούν μια ζωή. Δε θέλουμε να είμαστε το κέντρο ξένων γλωσσών που απλά διδαχθήκατε μια γλώσσα και πήρατε πτυχίο. Θέλουμε να μας έχετε πάντα στην καρδιά σας, να μας σκέφτεστε και να χαμογελάτε..
 • Στην ομάδα των καθηγητών
  Οι καθηγητές στα High pass κατέχουν πολυετή εμπειρία και μεταδοτικότητα. Ξεχωρίζουν για το πάθος τους στη διδασκαλία και είναι κοντά σε κάθε μαθητή και τις ανάγκες του. Αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση σαν λειτούργημα, ενώ παράλληλα έχουν πλήθος διακρίσεων και επαγγελματικών επιτυχιών στο ενεργητικό τους.
 • Δωρεάν το πρώτο μάθημα
  Ελάτε να μας γνωρίσετε και να κάνετε το πρώτο μάθημα εντελώς δωρεάν. Χωρίς καμία δέσμευση, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα μάθημα σε όποια γλώσσα επιθυμείτε να ξεκινήσετε και μετά να πάρετε την απόφασή σας για το αν θα ενταχθείτε στα τμήματά μας.
 • Στην ευελιξία του προγράμματος
  Μας δίνετε το πρόγραμμα της σχολής σας με τις ώρες που παρακολουθείτε μαθήματα και μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι θα είστε σε τμήμα που σας βολεύει.
 • Στη χρήση διαδραστικών μέσων
  Σε όλες τις αίθουσες του high pass (σε κεντρικό και υποκατάστημα) χρησιμοποιούμε διαδραστικούς πίνακες με σύνδεση στο Ίντερνετ. Οι καθηγητές σχεδιάζουν το μάθημά τους με βάση το διαδραστικό πίνακα παρέχοντας οπτικοακουστικό υλικό. Την ώρα των μαθημάτων, οι σπουδαστές διαβάζουν άρθρα μέσω Ίντερνετ, άρθρα εφημερίδων, παρακολουθούν video σχετικά με τη θεματολογία που έχουν να διδαχθούν και σε περίπτωση απουσίας μπορούν να πάρουν το μάθημα που έχασαν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω μειλ. Με αυτόν τον τρόπο προσελκύουμε την προσοχή και κερδίζουμε το ενδιαφέρον των σπουδαστών.
 • Εxtra Υλικό
  Πολλές ώρες εξάσκησης με extra υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, διαμορφωμένο από τους καθηγητές μας και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εξετάσεων κάθε επιπέδου.

η γνώμη των σπουδαστών μας

Επέλεξα το High Pass για την εκμάθηση Αγγλικών και δεν μετανιώνω για την επιλογή μου. Το σύστημα εκμάθησης με τα mock tests και τις άπειρες σημειώσεις και επαναλήψεις καθώς και η ατέλειωτη όρεξη και αγάπη των καθηγητών είχε αποτέλεσμα και κάθε φορά ανυπομονούσα για το μάθημα. Για αυτό το λόγο, επέλεξα να μάθω και δεύτερη ξένη γλώσσα, Ρωσικά, και φυσικά τα μαθήματα ήταν διασκεδαστικά, παρέχοντας όλο το υλικό που χρειάζεσαι. Οι καθηγητές και το προσωπικό είναι διαθέσιμο πάντα να απαντήσει σε όποια ερώτηση και να βοηθήσει τον καθένα ξεχωριστά ακόμα και μέσω τηλεφώνου ή social media. Το High Pass είναι ο λόγος για τον οποίο αγάπησα την εκμάθηση ξένων γλωσσών και μου έδωσε και δίνει τόση αγάπη και υποστήριξη ακόμα και τώρα που δεν φοιτώ πλέον εκεί. Ευχαριστώ High Pass!!!

- αγγλικά, ρωσικά -

τσορακλίδου

γεωργία

Είναι πολύ δύσκολο για ένα φροντιστήριο να έχεις καθηγητές οι οποίοι είναι native speakers. Το high pass όμως προσφέρει αυτή τη δυνατότητα στην καλύτερη τιμή. Μακάρι να έχω το χρόνο να είμαι ξανα μαθήτρια σας я Вас люблю

- ρωσικά -

ρομπέση

κωνσταντίνα

Για τη Λάνα έχω να πω τα καλύτερα! Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος διδασκαλίας της και ήταν πολύ βοηθητική σε όλα. Για εμένα ήταν η καλύτερη καθηγήτρια που είχα ποτέ.

- ρωσικά -

καψογεώργη

βενετία

Πολύ καλοί καθηγητές, οργανωμένο φροντιστήριο, φιλικό περιβάλλον. Έκανα αγγλικά με την κα Νατάσα κ την Χριστίνα κ ρωσικά με την Λάνα κ την Όλγα... и всё были хорошо!!!

- αγγλικά, ρωσικά -

σίμη

αγγελική

Το 2015 η ανάγκη μου να μάθω γαλλικά με οδήγησε στην πόρτα της Δημητρίου Γούναρη. Η πρώτη εντύπωση ήταν πολύ θετική, με υποδέχτηκαν άνθρωποι χαμογελαστοί που με έκαναν να νιώσω οικεία από την πρώτη στιγμή και έδειξαν μεγάλη προθυμία να με βοηθήσουν. Τα μαθήματα ξεκίνησαν και η κυρία Μαρία Παπανικολάου, η καθηγήτρια των γαλλικών, ήταν πάντα εκεί να μεταδίδει τις γνώσεις μεθοδικά και να καθιστά το μάθημα πολύ ενδιαφέρον και ελκυστικό δημιουργώντας ένα κλίμα ιδανικό μέσα στην τάξη. Βγήκα διπλά κερδισμένη γιατί γνώρισα έναν τέτοιο άνθρωπο που δε φρόντισε μόνο να μας μεταδώσει στυγνά πληροφορίες αλλά φρόντισε και για την ψυχολογίας μας και γιατί ολοκλήρωσα επιτυχώς τις εξετάσεις των γαλλικών. Κι επειδή αν πας μια φορά στο High Pass θα ξαναπάς, επέλεξα να συνεχίσω να είμαι μέλος αυτής της όμορφης παρέας και φέτος έχω την ευκαιρία να μαθαίνω ρωσικά δίπλα στην Lana Lemeshko και στην Όλγα Μπαλαμπανίδου. Η δυσκολία της γλώσσας μεγάλη αλλά από τα πρώτα μαθήματα οι καθηγήτριες φρόντισαν και συνεχίζουν να φροντίζουν για την εκμάθησή μας μέσα από μια σωστά σχεδιασμένη διδασκαλία. Όταν, λοιπόν, το επιτελείο από πολύ καλούς εκπαιδευτικούς συνδυάζεται με ένα ιδανικά διαμορφωμένο κλίμα μέσα στην τάξη, δε θέλεις να χάνεις μάθημα!!

- γαλλικά, ρωσικά -

μπακογλίδου

ελένη

Πριν από πέντε χρόνια ήρθα στην παρέα του high pass και η ζωή μου ακολούθησε νέα πορεία! Αρχικά,υπήρξε η άψογη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας από τους καταξιωμένους καθηγητές Αναστασία Καρακάση και Ηρακλή Βελισσαρίδη που με οδήγησε στην επιτυχία!Έπειτα,έχοντας αγαπήσει τόσο πολύ τον χώρο και τους ανθρώπους που τον περικλείουν... Έλενα Μανώλη, Εύη, Ελπίδα αλλά και τους περισσότερους καθηγητές... συνέχισα με την εκμάθηση της Ρωσικής γλώσσας πλάι σε δύο επίσης καταξιωμένες καθηγήτριες Lana Lemesko και Όλγα Μπαλαμπανίδου και συνεχίζω... Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς αυτά που έλαβα από την ομάδα του high pass...γνώσεις,εμπειρίες και φυσικά επιτυχίες! Ευχαριστώ πολύ high pass για την επιμονή,την υπομονή και (αν μου επιτρέπεις) για την αγάπη! Εύχομαι να συνεχίσεις την επιτυχημένη αυτή πορεία σου! Με εκτίμηση,Ελευθερία Καραγιάννη! Μήπως είναι πολλα; Αλλά πέντε χρόνια είναι αυτά...

- αγγλικά, ρωσικά -

καραγιάννη

ελευθερία

Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας πρώτα από όλα ότι το high pass είναι μια μεγάλη κ αγαπημένη οικογένεια. Είναι πολλά παραπάνω από ένα φροντιστήριο. Είναι παρέες , είναι αξέχαστες στιγμές , είναι δάκρυα και πολλά χαμόγελα ! Το κλίμα που επικρατεί είναι το ζεστό και φιλικό που είναι απίθανο να περάσεις απ έξω και να μην περάσεις να χαιρετίσεις κάποιους ανθρώπους που μπορεί να τους γνωρίζεις ελάχιστο καιρό αλλά νιώθεις σαν τους ήξερες από πάντα !!! Εγώ προσωπικά πήρα το proficiency και τα άτομα που συνετέλεσαν σε αυτήν μ την επιτυχία ήταν,κατα κύριο λόγο, δυο ξεχωριστοί κ αξιαγαπητοι άνθρωποι, η miss Natasa και η miss Kathi. Η καθεμία μια με τον δικό της τροπο συνέβαλε στην προσωπική επιτυχία του καθενός μαθητή ! Αφετέρου συνεχίζω με μια δεύτερη γλώσσα και συγκεκριμένα την ρωσικά όπου έχω την τύχη να διδάσκομαι ρωσικά από δυο αξιόλογες κ αγαπητές καθηγήτριες την miss Lana και την miss Olga. Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους μέσα στο φροντιστήριο και στις γραμματείς μας και στην miss Έλενα φυσικά.

- αγγλικά, ρωσικά -

μουστάκας

δημήτρης

Το high pass είναι σαν το Kinder bueno! Γλυκύτατοι οι άνθρωποι, εθιστικό το μάθημα και δεν μπορείς να μην μάθεις και δεύτερη γλώσσα!

- αγγλικά, ρωσικά -

τσαχίδης

ανδρέας